Více
  0.2 C
  Czech
  Pátek 27. ledna 2023

  FTX dluží peníze Googlu, Facebooku, Netflixu, Binance, Wall Street Journal a dalším

  Je to seznam, na který všichni čekali, bez 9,7 milionu redigovaných jmen zákazníků. Ale 116stránkový seznam věřitelů FTX, v němž jsou uvedeny společnosti jako Netflix a Apple, přesto podává ucelený obraz o dosahu nyní zkrachovalého kryptoměnového podniku a dopadu jeho kolapsu.

  König začal studovat a zůstává v superbicích. Pomáhat mu budou čeští mechanici

  Je to oficiální – Oliver König pokračuje v mistrovství světa superbiků! Jeho manažer podepsal smlouvu a nově se tým bude jmenovat Orelac Racing Movisio. K českému závodníkovi přichází také nový technický ředitel Ital Thomasso Noccioli, o data se bude starat Michal Kněžínek a jedním z mechaniků se stane Lukáš Porš. „Domluvili jsme se, že od letošního roku půjde nově o česko-španělský tým, z čeho mám velkou radost. Očekávám, že se s Oliverem významně posuneme, i když konkurence bude letos ještě větší,“ prohlásil Miloš Čihák, jezdcův manažer. König je v současné době na testování ve Španělsku.

  Nová technologie přemění vodní páru nad oceány v pitnou vodu

  Američtí vědci vymysleli technologii, která přemění vodní páru na sladkou vodu. Vodní páry nad oceány se nachází téměř neomezené množství a podle studie to nezmění ani globální oteplování. Technologii proto lze označit za udržitelné řešení, jak zásobovat pitnou vodou lidi v suchých a chudších oblastech.

  Rada ČTK vyhlašuje výběrové řízení na funkci generálního ředitele ČTK

  Praha 23. ledna 2023 (PROTEXT) – Rada ČTK vyhlašuje v souladu se zákonem č. 517/1992 Sb. o České tiskové kanceláři výběrové řízení na funkci generálního ředitele/ředitelky České tiskové kanceláře, (dále GŘ)

  1. Předpoklady uchazeče umožňující účast na výběrovém řízení

  – plná svéprávnost

  – bezúhonnost

  – ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo rovnocenné

  – aktivní znalost angličtiny

  – osobnostní a manažerské předpoklady pro řízení významné instituce v oblasti veřejné služby

  – vítaná je praxe v médiích a působení v řídících funkcích v mediální oblasti, výhodou je novinářská praxe

  – doložení manažerských zkušeností

  – předložení kariérního životopisu

  – předložení projektu s tématem: „Koncepce činnosti ČTK v letech 2023 – 2029“

  – předložení písemné přihlášky uchazeče splňující náležitosti uvedené v těchto podmínkách výběrového řízení

  2. Náležitosti přihlášky do výběrového řízení a její povinné přílohy

  Přihláška uchazeče musí obsahovat následující údaje a musí být doplněna o následující přílohy:

  – jméno, příjmení

  – akademický titul

  – datum narození

  – adresa trvalého bydliště

  – adresa pro doručování, telefonické spojení, e-mail

  – kopie občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti, který uznává za platný Česká republika

  – čestné prohlášení o plné svéprávnosti

  – originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z Rejstříku trestů, který ke dni podání přihlášky do výběrového řízení není starší než tři měsíce

  – originál nebo úředně ověřená kopie osvědčení ve smyslu ust. § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (dále jen „Lustrační zákon“), uvedená náležitost se nevztahuje na uchazeče narozené po 1. 12. 1971

  – čestné prohlášení ve smyslu § 4 odst. 3 Lustračního zákona; uvedená náležitost se nevztahuje na uchazeče narozené po 1. 12. 1971

  – čestné prohlášení o splnění předpokladů dle ust. § 9 odst. 1 Zákona o ČTK, případně o tom, že ke dni jmenování GŘ ČTK bude uchazeč tyto předpoklady splňovat

  – ověřená kopie dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání

  – strukturovaný životopis obsahující podrobnosti týkající se dosaženého vzdělání, profesních zkušeností, jazykových dovedností uchazeče a manažerských zkušeností

  – projekt na téma: „Koncepce činnosti a rozvoje ČTK v letech 2023 – 2029“

  – souhlas se zveřejněním svého jména, věku a současného povolání v seznamu přihlášených do výběrového řízení

  – souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče, které poskytl Radě ČTK v souvislosti s výběrovým řízením, v uvedeném znění: “Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů uvedených v předložené přihlášce Radou ČTK, případně jí pověřenými třetími subjekty, a to pro účely výběrového řízení na funkci generálního ředitele ČTK, přičemž tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou.

  jméno a příjmení

  adresa trvalého bydliště

  vlastnoruční podpis “

  3. Lhůta pro podání přihlášek uchazečů, forma přihlášek

  Lhůta pro doručení přihlášek uchazečů počíná dne 24. 1. 2023 a končí dne 22. 2. 2023 ve 23:59 hodin. Místem pro doručování přihlášek je: sekretariát Rady ČTK, Opletalova 5/7, 111 44 Praha 1

  Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

  Přihláška může být doručena i poštou jako doporučená zásilka. Rozhodující poslední termín pro takto doručenou zásilku je datum podání provozovateli poštovních služeb /22. 2. 2023 ve 23:59 hod./

  Přihláška musí být doručena v řádně zalepené obálce opatřené na přelepu podpisem uchazeče a označené jménem, příjmením a adresou uchazeče a nadepsané zvýrazněným textem: „Výběrové řízení na funkci generálního ředitele ČTK – neotevírat!!!“. Přihláška a její přílohy musí být spojeny pevným sešitím neumožňujícím rozebrání a následné nové sešití listin tvořících přihlášku a její přílohy.

  Přihlášky se podávají ve čtyřech vyhotoveních (včetně všech příloh), z nichž postačí pouze jedno vyhotovení v originále, zbývající vyhotovení přihlášky postačí v kopii.

  4. Způsob hodnocení uchazečů

  Formální přezkum přihlášky

  Přihlášky uchazečů budou podrobeny formálnímu přezkumu. Uchazeči, jejichž přihlášky nebudou obsahovat předepsané náležitosti či nebudou doloženy předepsanými přílohami, budou vyřazeni.

  1. fáze hodnocení uchazečů

  Na základě předložených materiálů uchazečů budou po tajném hlasování členů Rady ČTK vybráni uchazeči, kteří postoupí do 2. fáze hodnocení.

  2. fáze hodnocení uchazečů

  Součástí 2. fáze bude osobní slyšení kandidátů a na základě hodnocení těchto vystoupení a zhodnocení kvality projektů provede Rada ČTK volbu.

  Předpokládaný den osobního slyšení je 21. 3. 2023.

  Na základě výsledků 2. fáze hodnocení bude jmenován GŘ ČTK ten uchazeč, který získá v tajné volbě nejméně 4 hlasy členů Rady ČTK.

  O výsledcích výběrového řízení budou všichni uchazeči písemně informováni.

  Podrobnější pravidla výběrového řízení a jmenování GŘ ČTK upravuje Jednací řád Rady ČTK a Volební řád pro volbu GŘ ČTK.

  Předpokládaný den nástupu do funkce je 10. 6. 2023.

  5. Práva vyhlašovatele výběrového řízení

  Rada ČTK si vyhrazuje právo toto výběrové řízení kdykoliv zrušit.

  Pro případné dotazy ohledně výběrového řízení se obracejte na e-mail Rady ČTK [email protected].

  V Praze dne 23. 1. 2023

  Bc. David Soukup

  Předseda Rady ČTK

  Sledujte nás na sítích

  König začal studovat a zůstává v superbicích. Pomáhat mu budou čeští mechanici

  Je to oficiální – Oliver König pokračuje v mistrovství světa superbiků! Jeho manažer podepsal smlouvu a nově se tým bude jmenovat Orelac Racing Movisio. K českému závodníkovi přichází také nový technický ředitel Ital Thomasso Noccioli, o data se bude starat Michal Kněžínek a jedním z mechaniků se stane Lukáš Porš. „Domluvili jsme se, že od letošního roku půjde nově o česko-španělský tým, z čeho mám velkou radost. Očekávám, že se s Oliverem významně posuneme, i když konkurence bude letos ještě větší,“ prohlásil Miloš Čihák, jezdcův manažer. König je v současné době na testování ve Španělsku.

  UNHCR žádá konec praxe, kdy jsou ukrajinské děti v Rusku nabízeny k adopci

  Rusko porušuje základní principy ochrany práv dětí, když ukrajinským dětem mění pasy na ruské a dává je v Rusku k adopci. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl šéf úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Grandi. Uvedl také, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se na jeho úřad obrátil s žádostí, aby pomohl dětem z Ruskem okupovaných území na Ukrajině, na nichž se tato praktika odehrává.

  Washington je znepokojen eskalujícím napětím mezi Izraelem a Palestinou

  Washington vyjádřil znepokojení nad eskalací napětí mezi Izraelem a Palestinou. Izraelské síly ve čtvrtek zabily na Západním břehu devět Palestinců, včetně dvou civilistů. V pátek brzy ráno zachytila izraelská protiraketová obrana dvojici střel vypálených z Gazy, na město pak dopadly izraelské rakety. Tento požár se snaží uhasit OSN.

  Evropská média si na českých volbách nejvíce všímají Babišových narážek na válku

  Evropská média si před dnešním začátkem druhého kola prezidentských voleb v České republice všímají toho, jak se expremiér Andrej Babiš chopil tématu války na Ukrajině ve své kampani. V sousedních zemích novináři poukazují na komunistickou minulost Babiše i druhého kandidáta, generála ve výslužbě Petra Pavla, a v Polsku a ve Francii sledují mimo jiné obraz voleb v českých médiích.

  Ekonomika USA v posledním čtvrtletí vzrostla. V druhé polovině roku jí ale přesto hrozí recese

  Výsledky z posledního čtvrtletí předčily očekávání amerických ekonomů. Hrubý domácí produkt Spojených států amerických totiž vzrostl o 2,9 procenta. Mohlo by se ovšem jednat o poslední "pozitivní" výsledky. Analytici totiž předpokládají, že americká ekonomika upadne do recese nejpozději v polovině letošního roku.

  NEJNOVĚJŠÍ

  König začal studovat a zůstává v superbicích. Pomáhat mu budou čeští mechanici

  Je to oficiální – Oliver König pokračuje v mistrovství světa superbiků! Jeho manažer podepsal smlouvu a nově se tým bude jmenovat Orelac Racing Movisio. K českému závodníkovi přichází také nový technický ředitel Ital Thomasso Noccioli, o data se bude starat Michal Kněžínek a jedním z mechaniků se stane Lukáš Porš. „Domluvili jsme se, že od letošního roku půjde nově o česko-španělský tým, z čeho mám velkou radost. Očekávám, že se s Oliverem významně posuneme, i když konkurence bude letos ještě větší,“ prohlásil Miloš Čihák, jezdcův manažer. König je v současné době na testování ve Španělsku.

  UNHCR žádá konec praxe, kdy jsou ukrajinské děti v Rusku nabízeny k adopci

  Rusko porušuje základní principy ochrany práv dětí, když ukrajinským dětem mění pasy na ruské a dává je v Rusku k adopci. V rozhovoru s agenturou Reuters to řekl šéf úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Grandi. Uvedl také, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se na jeho úřad obrátil s žádostí, aby pomohl dětem z Ruskem okupovaných území na Ukrajině, na nichž se tato praktika odehrává.

  Nová technologie přemění vodní páru nad oceány v pitnou vodu

  Američtí vědci vymysleli technologii, která přemění vodní páru na sladkou vodu. Vodní páry nad oceány se nachází téměř neomezené množství a podle studie to nezmění ani globální oteplování. Technologii proto lze označit za udržitelné řešení, jak zásobovat pitnou vodou lidi v suchých a chudších oblastech.

  Washington je znepokojen eskalujícím napětím mezi Izraelem a Palestinou

  Washington vyjádřil znepokojení nad eskalací napětí mezi Izraelem a Palestinou. Izraelské síly ve čtvrtek zabily na Západním břehu devět Palestinců, včetně dvou civilistů. V pátek brzy ráno zachytila izraelská protiraketová obrana dvojici střel vypálených z Gazy, na město pak dopadly izraelské rakety. Tento požár se snaží uhasit OSN.

  Evropská média si na českých volbách nejvíce všímají Babišových narážek na válku

  Evropská média si před dnešním začátkem druhého kola prezidentských voleb v České republice všímají toho, jak se expremiér Andrej Babiš chopil tématu války na Ukrajině ve své kampani. V sousedních zemích novináři poukazují na komunistickou minulost Babiše i druhého kandidáta, generála ve výslužbě Petra Pavla, a v Polsku a ve Francii sledují mimo jiné obraz voleb v českých médiích.